ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โดยเตรียมเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

 


QQPULSA
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2563